Omšový milodar - Podiel na mystickom Tele Krista

Odporúčaná výška milodarov na jednotlivé druhy svätých omší:

1 SVÄTÁ OMŠA „Ordinaria" » 8 €

3 SVÄTÉ OMŠE ZA SEBOU „Triduum" » 30 €

9 SVÄTÝCH OMŠÍ ZA SEBOU „Novena" » 80 €

30 SVÄTÝCH OMŠÍ ZA SEBOU „Gregoriana" » 300 €

Omšový milodar pomáha Cirkvi na zemi, i pred bránami neba.

Pri slúžení viacerých svätých omší na úmysel jedného dobrodinca (Triduum, Novena, Gregoriana) kňaz neberie iné úmysly a reťaz svätých omší nemá byť prerušená.

Gregoriánske sväté omše (30 dní za sebou) sú starodávnou cirkevnou praxou a odporúčajú sa najmä na úmysel za zosnulých.

Svätý farár z Arsu povedal: „Na svete neexistuje nič, čo by sa dalo veľkosťou porovnať so Sviatosťou Eucharistie“. Svätá omša spája nebo so zemou, je stretnutím Boha s ľuďmi za prítomnosti anjelov a svätých.

Boh zostupuje medzi nás, zomiera za nás hriešnikov a darúva nám svetlo zmŕtvychvstania. Preto môžeme položiť na oltár všetky naše úmysly, radosti a trápenia, malé aj veľké. A obzvlášť modliť sa za zosnulých. Svätá omša je ten najvzácnejší dar, ktorý im môžeme dať.

Vďaka tradícii Cirkvi i zjaveniam mnohých svätých a mystikov vieme, že duše v očistci nás túžobne prosia o obetu svätej omše. Tá im prináša úľavu od mnohej bolesti, ba niektorých priamo vyslobodí, aby mohli vstúpiť do večnej slávy. Žiadna iná duchovná obeta nemá takú moc, ako svätá omša, kde sa obetuje sám Kristus.

Myslime na našich zosnulých aj týmto spôsobom – obzvlášť v období tzv. „dušičiek“, kedy si špeciálne pripomíname tých, ktorí nás predišli do večnosti. Počas sviatkov Všetkých svätých, Spomienky verných zosnulých a nasledujúcej „dušičkovej oktávy“ im Pán na naše prosby a obety udeľuje špeciálnu milosť a odpustenie.

Omšové milodary sú cirkevná prax, ktorú poznáme už z prvých storočí, keď veriaci prinášali ako obetu na bohoslužby chlieb a víno a tiež rôzne dary pre Cirkev a pre chudobných.

Dnes má táto obeta podobu omšového milodaru, ktorý je výrazom viery v moc Najsvätejšej obety, zjednotenia našich úmyslov s univerzálnou modlitbou Cirkvi a zdieľania Božej milosti. Zároveň veriaci podporujú cez omšové milodary pastoračnú službu kňazov a tak sa podieľajú na celosvetovej misii Cirkvi.

Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi sprostredkúva omšové milodary pre kňazov, ktorí skúžia núdznym a trpiacim v rôznych krajinách sveta, na základe mandátu od Kongregácie pre klérus.

Ak chcete dostať omšový certifikát ako poďakovanie, uveďte vašu poštovú adresu.

Jednorazovo
Mesačne
8€
30€
80€
300€
8€
30€
80€
300€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.