Aké je to žiť na okraji spoločnosti?

Sestry to zakúšajú denne - nie aby súdili, ale aby boli na blízku. Nie preto, aby ľuďom prikazovali, čo majú robiť, ale aby si vyhrnuli rukávy a pomohli im.

Rehoľné sestry slúžia Bohu a ľuďom vo všetkých kútoch sveta.

Od Haiti cez Peru, Nigériu a Libanon po Arménsko ukazujú Božiu tvár deťom, rodinám, chorým a opusteným.

Zakladajú nemocnice, školy, detské domovy, kuchyne pre chudobných a rôzne centrá pomoci.

Za tých, ktorí im boli zverení, sa verne modlia a starajú sa o nich tak, akoby boli predĺženým ramenom Nebeského Otca.

Rehoľný život patrí k tajomstvu Cirkvi. Má byť vo svojich rozličných formách znakom lásky samého Boha v reči našej doby. (porov. KKC 926-927)

Posiela ich sám Nebeský Otec

Boh na trápenie vo svete odpovedá aj povolaním veriacich do zasväteného života a k misijnej službe. Rehoľné sestry svojou prítomnosťou v rôznych kútoch sveta a rozličných službách napĺňajú poslanie Cirkvi sprítomňovať Kristovu lásku vo svete.

Sestry pomáhajú chudobným, hladným, osamelým, nevedomým a utláčaným bez rozdielu vierovyznania či národnosti všade, kam prídu.

Pomôžme im dnes, aby mohli aj zajtra pomáhať druhým.


V ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi dlhodobo podporujeme desiatky komunít rehoľných sestier po celom svete.

Pridajte sa k našej misii
pravidelným alebo jednorazovým darom v akejkoľvek výške.

Ďakujeme!

“Bohu zasvätený život je prorockou víziou, ktorá vidí Boha prítomného vo svete, aj keď pre mnohých zostáva nepostrehnuteľný. Je hlasom, ktorý hovorí: Boh stačí, ostatné sa pominie.“

pápež František, kázeň z 2. februára 2019